តួលេខ​ក្នុង​វេបសាយ​របស់​យើង​ខ្ញុំ គឺ​សម្រាប់​បង្ហាញ​ជូន​ជា​ព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ និង​អាច​មាន​ការ​កែ​ប្រែ ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ទាក់ទង​សាខា​របស់​យើង​ខ្ញុំ​ដែល​​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក ឬ​ក៏​ទាក់ទង​មក​ការិយាល័យ​ទំនាក់ទំនង​អតិថិជន ។
បិទ
English       ភាសាខ្មែរ

 »  ព័ត៌មាន​ហិរញ្ញវត្ថុ  »  ទិន្នន័យ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​សង្ខេប

ទិន្នន័យ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​សង្ខេប

ឯកតា​គិតជា​ខ្ទង់​ពាន់​ដុល្លារ​អាមេរិក ៣១/១២/១៦
បាន​ធ្វើសវនកម្ម
៣១/១២/១៥
បាន​ធ្វើសវនកម្ម
៣១/១២/១៤
បាន​ធ្វើសវនកម្ម
៣១/១២/១៣
បាន​ធ្វើសវនកម្ម
៣១/១២/១២
បាន​ធ្វើសវនកម្ម
បម្រែ​បម្រួល
(%)1
ទិន្នន័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​សង្ខេប​រួម
ទ្រព្យ​សកម្ម ៤.៦៦៤.៧២៦ ៣.៨៨៥.៣១៧ ៣.១៣៩.៧៧២ ២.៤០៧.៧៩១ ១.៩៨២.៧៤៣ ២០,០៦%
ឥណទាន និង​បុរេ​ប្រទាន (សុទ្ធ) ២.៨៤១.៣៩១ ២.៥០៧.៨៨៧ ២.០៤៣.៦៨៨ ១.៥២៧.៦៨០ ១.២៩៤.៧៨៩ ១៣,៣០%
បំណុល ៤.០០៣.៩៣៦ ៣.៣៤០.៨៨២ ២.៦៩៨.៦២៤ ២.០២១.៥៤៦ ១.៧១៦.១១៩ ១៩,៨៥%
ប្រាក់​បញ្ញើ ៣.១២៦.១៧១ ២.៦៩៥.៦៤០ ២.២៦៩.៨៩១ ១.៧០៩.៥៩៦ ១.៥០៧.៧៥១ ១៨,៩៧%
ដើម​ទុន ៣០៧.៧៦៤ ២៦៥.៧២៦ ២២៥.៥៣៦ ១៨៥.៦៧២ ១១៣.១៧០ ១៥,៨២%
មូល​និធិ​ម្ចាស់​ហ៊ុន 2 ៦៥៧.១៥៩ ៥៤១.១៦៨ ៤៣៧.៣៦៧ ៣៧០.៦១១ ២៥២.១៤៤ ២១,៤៣%
ចំណូល​ដុល ៤៧៥.៦០៤ ៤០៣.៦៤៥ ៣១៦.៩៤០ ២៧១.១៧០ ២២៦.៣៤៣ ១៧,៨៣%
ប្រាក់​ចំណេញ​មុន​ដក​ពន្ធ ១៥៨.៣៨៣ ១៣២.៥៩១ ១០២.០០៥ ១០១.៤៨៩ ៨១.៨៦១ ១៩,៤៥%
ប្រាក់​ចំណេញ​សុទ្ធ​ក្រោយ​ដក​ពន្ធ ១២៦.៨៨៧ ១០៥.០៦៨ ៨០.៣៦៩ ៧៩.៧១៧ ៦៥.០០៣ ២០,៧៧%
ចំណេញ​ក្នុង​មួយ​ភាគហ៊ុន ០,៤១២៣$ ០,៣៩៥៤$ ០,៣៥៦៣$ ០,៤២៩៣$ ០,៥៧៤៤$ ៤,២៧%
ភាគលាភ 3 ០,២០៦២$ ០,១៩៧៧$ ០,១៧៨២$ ០,២១៤៧$ ០,២៨៧២$ ៤,៣០%
ទិន្នន័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​សង្ខេប​ដាច់​ដោយឡែក
ទ្រព្យ​សកម្ម ៤.៥៦១.០២៤ ៣.៨០២.៤៦៣ ៣.០៥១.៤៦០ ២.២៩៧.៧៤៥ ១.៩០៨.១៧៨ ២៤,៦៣%
ឥណទាន និង​បុរេ​ប្រទាន (សុទ្ធ) ២.៧១៣.៦៣៥ ២.៤០៥.៤៦៥ ១.៩៥៥.០៨៣ ១.៤៣៩.៤៨៨ ១.២៣១.២១០ ១២,៨១%
បំណុល ៣.៨៩០.៦៥០ ៣.២៤៣.៨៩៨ ២.៥៩៩.០៥៥ ១.៩២៧.៥៦១ ១.៦៥៥.៧៥៥ ១៩,៩៤%
ប្រាក់​បញ្ញើ ៣.០៥១.៦៧៦ ២.៦១៦.៣៦១ ២.២០២.៣៨៤ ១.៦៤៣.០៨២ ១.៤៦០.៨៦៩ ១៦,៦៤%
ដើម​ទុន ៣០៧.៧៦៤ ២៦៥.៧២៦ ២២៥.៥៣៦ ១៨៥.៦៧២ ១១៣.១៧០ ១៥,៨២%
មូល​និធិ​ម្ចាស់​ហ៊ុន ៦៧០.៣៧៤ ៥៥៨.៥៦៥ ៤៥២.៤០៥ ៣៧០.១៨៥ ២៥២.៤២៣ ២០,០២%
ចំណូល​ដុល ៤៤៥.៧៤០ ៣៨០.០១៨ ២៩៦.៥១៩ ២៥២.៦៧៧ ២១៤.៨៦៧ ១៧,២៩%
ប្រាក់​ចំណេញ​មុន​ដក​ពន្ធ ១៥២.៨២១ ១៣២.៩៣៣ ១០២.៩៥៣ ៩៧.៧៣១ ៧៩.២៧៤ ១៤,៩៦%
ប្រាក់​ចំណេញ​សុទ្ធ​ក្រោយ​ដក​ពន្ធ ១២២.៣០៥ ១០៦.១៥៩ ៨២.២២០ ៧៧.៧៦១ ៦៣.៦៤៩ ១៥,២១%
ចំណេញ​ក្នុង​មួយ​ភាគហ៊ុន ០,៣៩៧៤$ ០,៣៩៩៥$ ០,៣៦៤៦$ ០,៤១៨៨$ ០,៥៦២៤$ -០,៥៣%

ចំណុច​សំខាន់ៗ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៦ 4

 • ទ្រព្យ​សកម្ម កើន​ឡើង ១៩,៩៥% រហូត​ដល់ ៤.៥៦១ លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក ។
 • សមតុល្យ​ឥណទាន (សុទ្ធ) កើន​ឡើង ១២,៨១% រហូត​ដល់ ២.៧១៤ លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក ។
 • ឥណទាន​មិន​ដំណើរការ​ធៀប​នឹង​ឥណទាន​សរុប មាន​ចំនួន ០,៦៨% ។
 • សេវា​បញ្ញើ-សន្សំ​កើន​ឡើង ១៦,៦៤% រហូត​ដល់ ៣.០៥២ លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក ។
 • ប្រាក់​ចំណេញ​សុទ្ធ​ក្រោយ​ដក​ពន្ធ កើន​ឡើង ១៥,២១% រហូត​ដល់ ១២២,៣១ លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក ។
 • មូលនិធិ​ម្ចាស់​ហ៊ុន កើន​ឡើង ២០,០២% ពី ៥៥៨,៥៦ លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក ដល់ ៦៧០,៣៧ លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក ។
 • ផល​លើ​មូលធន មាន​ចំនួន ១៨,២៤% ។
 • ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី មាន​បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ​ចំនួន ២៥៩ សាខា គ្រប​ដណ្តប់​គ្រប់​ខេត្ត​និង​រាជធានី ទូទាំង​ព្រះរាជា​ណាចក្រ​កម្ពុជា ។
 • ធនាគារ អេសី៊លីដា ភីអិលស៊ី មាន​ក្រុមហ៊ុន​បុត្រ​សម្ព័ន្ធ​ចំនួន ៥ គឺ អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី, វិទ្យាស្ថាន ពាណិជ្ជសាស្ត្រ អេស៊ីលីដា, អេស៊ីលីដា ប្រូភើធី អិលធីឌី, ធនាគារ អេស៊ីលីដា ឡាវ (មាន ៤១ការិយាល័យ), និង​ស្ថាប័ន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេស៊ីលីដា មីយ៉ាន់ម៉ា (មាន ៦ការិយាល័យ) ។

សំគាល់ ៖

 1. បម្រែបម្រួល ឆ្នាំ​២០១៥ ដល់​ឆ្នាំ​២០១៦ ។
 2. មិន​គិត​បញ្ចូល​ភាគហ៊ុន​អប្បភាគ​ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន​បុត្រសម្ព័ន្ធ ។
 3. ភាគលាភ​ឆ្នាំ២០១២ ដល់​ឆ្នាំ២០១៤ (បែង​ចែក​ជា​ភាគហ៊ុន) ស្មើ​នឹង ៥០% នៃ​ប្រាក់​ចំណេញ​សុទ្ធ​ក្រោយ​ដក​ពន្ធ ។ សម្រាប់​ឆ្នាំ២០១៥ ដល់​ឆ្នាំ២០១៦ បែង​ចែក​ជា​សាច់​ប្រាក់ ស្មើ​នឹង ១០% និង ៤០% បែង​ចែក​ជា​ភាគហ៊ុន នៃ​ប្រាក់​ចំណេញ​សុទ្ធ​ក្រោយ​ដក​ពន្ធ ។
 4. តួលេខ​ទាំង​នេះ​គិត​តែ​ប្រតិបត្តិការ​របស់​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះ​មាន​ភាព​ខុស​គ្នា​ពី​របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដែល​រួម​បញ្ចូល​ទាំង​ក្រុមហ៊ុន​បុត្រសម្ព័ន្ធ ។

ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​ចម្ងល់
ឬ​សំណូម​ពរ​ផ្សេងៗ (បម្រើ​២៤​ម៉ោង)
០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤ / ០១៥ ៩៩៩ ២៣៣
inquiry@acledabank.com.kh

សម្រាប់​បណ្តឹង​ត្អូញ​ត្អែរ
(បម្រើ​ជូន​ពី​ម៉ោង ៧:៣០ ដល់​ម៉ោង ១៦:៣០ រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​ធ្វើការ)
ទូរស័ព្ទ ៖ ០១៥ ៨៨៨ ៦៥៤
អ៊ីម៉ែល ៖ cmc@acledabank.com.kh

ផែនទីទំព័រ   ទម្រង់ប្រើជាមួយសេវា   របៀបប្រើសេវាកម្ម   កម្មវិធីគណនា   ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល   លក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាព   កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់
ចំនួន​អ្នក​កំពុង​ទស្សនា: ១៦២   ចំនួនអ្នក​ទស្សនា​ថ្ងៃនេះ: ២០.២៨១   ចំនួនអ្នក​ទស្សនា​ពីម្សិល: ២៣.១៩៧
ក្រមស្តីពីការប្រតិបត្តិសេវាធនាគារ (PDF)   ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក   វីដេអូលើយូធូប