តួលេខ​ក្នុង​វេបសាយ​របស់​យើង​ខ្ញុំ គឺ​សម្រាប់​បង្ហាញ​ជូន​ជា​ព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ និង​អាច​មាន​ការ​កែ​ប្រែ ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ទាក់ទង​សាខា​របស់​យើង​ខ្ញុំ​ដែល​​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក ឬ​ក៏​ទាក់ទង​មក​ការិយាល័យ​ទំនាក់ទំនង​អតិថិជន ។
បិទ
English       ភាសាខ្មែរ

 »  ព័ត៌មាន​ហិរញ្ញវត្ថុ  »  របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​បាន​ធ្វើ​សវនកម្ម  »  ត្រីមាស​ទី២ ២០១៧

របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​​រួម​ចន្លោះ​ពេល​បាន​ធ្វើ​សវនកម្ម

ត្រីមាស​ទី១   ត្រីមាស​ទី២

របាយការណ៍​លទ្ធផល

សម្រាប់​ការិយ​បរិច្ឆេទ​ពី​ថ្ងៃ​ទី១ ខែ​មករា ឆ្នាំ២០១៧ ដល់​ថ្ងៃ​ទី៣០ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

  សម្រាប់​ការិយ​បរិច្ឆេទ​ពី​ថ្ងៃ​ទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ដល់​ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧
ដុល្លារ​អាមេរិក
សម្រាប់​ការិយ​បរិច្ឆេទ​ពី​ថ្ងៃ​ទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ ដល់​ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦
ដុល្លារ​អាមេរិក
ចំណូលការប្រាក់ ២១១.៥៣៨.១១១ ២០០.២៩៤.១២៧
ចំណាយការប្រាក់ (៧០.៩៧០.១៩៥) (៥៨.២៣៦.៨៧០)
ចំណូលការប្រាក់សុទ្ធ ១៤០.៥៦៧.៩១៦ ១៤២.០៥៧.២៥៧
សំវិធានធនឥណទានបាត់បង់ (១១.១២៣.៣១៨) (៦.៤០០.៦៧៣)
ចំណូលការប្រាក់សុទ្ធបន្ទាប់ពីកាត់កង សំវិធានធនឥណទានបាត់បង់ ១២៩.៤៤៤.៥៩៨ ១៣៥.៦៥៦.៥៨៤
ចំណូលកម្រៃនិងជើងសា ២៩.១០១.៤៦៧ ២៣.៦៦៤.៩២៨
ចំណាយកម្រៃនិងជើងសា (២.៤៣៣.៣៤៥) ​​(១.២០៩.៤៧៣)
ចំណូលកម្រៃនិងជើងសាសុទ្ធ ២៦.៦៦៨.១២២ ២២.៤៥៥.៤៥៥
ចំណូលផ្សេងៗ ៥.២១៩.៥២១ ៤.៤២០.៦០៩
ចំណាយបុគ្គលិក (៥៩.១៨៧.៦០៦) (៥៤.១៣៣.២៨៨)
ចំណាយ​ទូទៅ និង​ចំណាយរដ្ឋបាល (២២.៥៥៨.៥៨៥) (២០.១៩១.៣២៦)
ចំណាយរំលស់ទ្រព្យសម្បត្តិ និង​បរិក្ខារ (១០.៤៩៣.៣២៤) (១២.៥៩៤.៩២០)
ចំណាយរំលស់ទ្រព្យសកម្មអរូបី (១.៩៩០.១០៩) ​(១.៥៤៣.៥៦៦)
  (៨៩.០១០.១០៣) (៨៤.០៤២.៤៩១)
ចំណេញមុនបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ ៦៧.១០២.៦១៧ ៧៤.០៦៩.៥៤៨
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ (១៣.៧៩៧.០៣៤) (១៤.៦៤៩.៦២៣)
ចំណេញក្នុងការិយបរិច្ឆេទ ៥៣.៣០៥.៥៨៣ ៥៩.៤១៩.៩២៥
ត្រូវ​បែង​ចែក​ជូន ៖
ម្ចាស់​ភាគហ៊ុន​របស់​ធនាគារ ៥២.៩៩៤.៩៨៤ ៥៩.២៩៦.៣៣៣
អប្បភាគ​ភាគកម្ម ៣១០.៥៩៩ ​១២៣.៥៩២
  ៥៣.៣០៥.៥៨៣ ៥៩.៤១៩.៩២៥

តារាង​តុល្យការ

គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

  ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧
ដុល្លារ​អាមេរិក
ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦
ដុល្លារ​អាមេរិក
ទ្រព្យ​សកម្ម
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ ២៧៩.៣២៣.៧៤៥ ២៨៦.២១៦.៦២១
សមតុល្យនៅធនាគារកណ្តាល ១.៦០៧.៦១០.៨២១ ១.២២៥.៥២៥.០១៦
សមតុល្យនៅធនាគារផ្សេងៗ ១១៦.១៦៧.២៣៦ ១០១.១៧៩.០៥៥
ឥណទាននិងបុរេប្រទានអតិថិជន ២.៨៦៦.៦៣៨.១៤៦ ២.៨៤១.៣៩០.៨៣០
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ ៤៥.៩៧៧.០៦៧ ៥១.៩៨៧.៥២៥
ប្រាក់​បញ្ញើ​តម្កល់​តាម​ច្បាប់ ៣០៣.៤៧៥ ៣០៧.១៥៩
ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរិក្ខារ ១២៦.៨៤២.៥៦៣ ១២៥.៩៩០.៨៦១
ទ្រព្យសកម្មអរូបី ១២.៤៦៦.៦០៥ ១១.៨៤១.៨២៥
ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្ម ២២.១៣៩.៨១៦ ២០.១៣៣.៤៥៩
ការវិនិយោគផ្សេងៗ ១៥៣.៥២៩ ១៥៣.៥២៩
ទ្រព្យសកម្មសរុប ៥.០៧៧.៦២៣.០០៣ ៤.៦៦៤.៧២៥.៨៨០
បំណុល និង​មូលធន
បំណុល
ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផ្សេងៗ ២៩៩.៦១៣.៩៧៦ ៣៥៩.៥៥៨.២៤០
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន ៣.០៣៥.៣៨៥.៦៧៥ ២.៧៦៦.៦១៣.២៥៥
បំណុល​ផ្សេងៗ ៨៤.៦៩៥.៧២៨ ៨០.៦១៩.១៤៩
ប្រាក់កម្ចី ៧៩៣.៨៨០.៦៥៨ ៦១៦.០៦៤.១៤១
បំណុលបន្ទាប់បន្សំ ១០៦.៩០០.០០០ ១០៩.៤០០.០០០
បំណុល​ពន្ធ​លើ​ប្រាក់​ចំណេញ​ក្នុង​គ្រា ១៣.៨៥៤.៤៣៦ ៣៥.៦៩៧.៥៤៥
អត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិក ៤២.១១៨.០៥៩ ៣៥.៩៨៣.៩០៩
បំណុលសរុប ៤.៣៧៦.៤៤៨.៥៣២ ៤.០០៣.៩៣៦.២៣៩
មូលធន
ដើមទុន ៣០៧.៧៦៣.៩១១ ៣០៧.៧៦៣.៩១១
ទុនបម្រុងទូទៅ ២៣៨.៧២២.៣៥៩ ២៣៨.៧២២.៣៥៩
ទុន​បម្រុង​សម្រាប់​ការ​ប្តូរ​រូបិយប័ណ្ណ (២.៣៣០.៦៦០) (២.០៨២.៤០៩)
ទុន​បម្រុង​ផ្សេងៗ (១៤.១៣២.០០៧) (១៤.១៣២.០០៧)
ចំណេញរក្សាទុក ១៦៧.២០២.០៨០ ១២៦.៨៨៦.៩៦៩
  ៦៩៧.២២៥.៦៨៣ ៦៥៧.១៥៨.៨២៣
អប្បភាគ​ភាគ​កម្ម ៣.៩៤៨.៧៨៨ ៣.៦៣០.៨១៨
មូលធនសរុប ៧០១.១៧៤.៤៧១ ៦៦០.៧៨៩.៦៤១
បំណុលនិងមូលធនសរុប ៥.០៧៧.៦២៣.០០៣ ៤.៦៦៤.៧២៥.៨៨០

សំគាល់ ៖ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ បានធ្វើសវនកម្មដោយ ប្រាយវ័តធ័រហាវខូភើស៍ (ខេមបូឌា) ។

ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​ចម្ងល់
ឬ​សំណូម​ពរ​ផ្សេងៗ (បម្រើ​២៤​ម៉ោង)
០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤ / ០១៥ ៩៩៩ ២៣៣
inquiry@acledabank.com.kh

សម្រាប់​បណ្តឹង​ត្អូញ​ត្អែរ
(បម្រើ​ជូន​ពី​ម៉ោង ៧:៣០ ដល់​ម៉ោង ១៦:៣០ រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​ធ្វើការ)
ទូរស័ព្ទ ៖ ០១៥ ៨៨៨ ៦៥៤
អ៊ីម៉ែល ៖ cmc@acledabank.com.kh

ផែនទីទំព័រ   ទម្រង់ប្រើជាមួយសេវា   របៀបប្រើសេវាកម្ម   កម្មវិធីគណនា   ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល   លក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាព   កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់
ចំនួន​អ្នក​កំពុង​ទស្សនា: ២១៣   ចំនួនអ្នក​ទស្សនា​ថ្ងៃនេះ: ៩.៦៣៧   ចំនួនអ្នក​ទស្សនា​ពីម្សិល: ២៨.១៩២
ក្រមស្តីពីការប្រតិបត្តិសេវាធនាគារ (PDF)   ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក   វីដេអូលើយូធូប